VỊNH CÁI ÐẢNG .. XẠO

Mẹ! Cái Ðảng nào láo lại điêu
Vụ nào cũng báo vượt chi tiêu
Dân cày, dân cấy đồng không ít
Thợ gặt, thợ xay lúa chẳng nhiều
Làm láo thông tin hay, nhất thế
Việc hư báo cáo tốt, toàn chiêu
Ðảng này nhất định là vô sản
Mẹ! Cái Ðảng nào láo lại điêu

VỊNH THẰNG KÝ .. GIẢ

"Mẹ! Cái thằng sao láo quá chừng
Bài nào cũng viết giọng xưng xưng
Em xem, em giận người đen xạm
Tớ đọc, tớ cay mắt đỏ bừng
Hắn bảo: thôi "chính em chính trị"
Y khuyên: cứ "văn nghệ văn gừng"
Tên này nhất định nằm vùng đấy
Mẹ! Cái thằng sao láo quá chừng"
Thơ Nam Man

Back To Poems