THƠ TẢ QUỶ ĐỎ

Chúng láo rằng ta phải một đường
Đồng lòng chống ngoại giữ biên cương
Dồn anh đuổi Mỹ ra bờ cỏi
Ép chị mời Tàu vào rẫy nương
Bác quỷ bán buôn dân với đất
Đảng ma tiêu diệt thương
Hởi người yêu nước nên suy xét
Chớ cứ dại nghe. Chúng tổ lường!!!
HHC

Note: nông công thương binh

Back To Poems