THƠ SẦU

Thất ngôn, bát cú .. lệ âu sầu
Thơ vắn trách trời mắt để đâu?
Giải phóng cao rao nước đã đổi
Tự do vênh váo đất bền lâu
Hắn xưa phù cộng quyền đền bạc
Đảng hiện trợ tàu lực trả châu
Bụng đói miệng câm dân họa chữ
Thất ngôn, bát cú .. lệ âu sầu!
HHC, 12/11/2012

Bảy chữ, tám câu .. nặng mối sầu
Trời ơi! đất nước sẽ về đâu?
Gia nô - Tàu, Pháp bao niên kỷ
Tự chủ - nước nhà chẳng được lâu
Trung Quốc xâm lăng khiến đổ lệ
Cộng thù bán nước phải rơi châu
Tâm tư đem gởi vào thơ vắn
Bảy chữ, tám câu .. nặng mối sầu!
Quê Hương Tôi

Back To Poems