THƠ RŨA TẦU

Tầu bẩn tầu dơ cũng chệt tầu
Tranh phần với cả thứ gâu gâu
Tầu xưa tầu nhỏ: cùng liền cánh
Tầu hiện tầu to: tách rớt đầu
Hãy nhớ "Ngàn Năm" Đất Việt thảm
Đừng quên vạn dặm Nước Nam sầu
Tầu còn hữu nghị tầu lừa bịp
Tầu dứt bang giao Việt hóa Tầu
HHC

Nhân trả lời từ Đức Cha Nguyễn Thái Hợp: ".. dù tầu lạ, tầu quen, tầu lớn, tầu bé, tầu buồm hay tầu gì nữa cũng đều là Tầu cả"

Back To Poems