THỬ HỎI

Hỏi rằng trăm Họ oán thù không?
Non nước sao nay lại chuyển Hồng
Bảy Sáu "Nông Trường"(1) lớp lớp ngố
Năm Tư "Ruộng Ðất"(2) người người ngông
Ngày ngày cán hót ca mừng Bác
Tối tối dân nguyền rủa chửi Ông
Rồng hiện sa lầy vì Cộng Sản
Tiên nay đọa kiếp với Công Nông

(1) Kinh Tế Mới
(2) Cải Cách Ruộng Ðất

"Non sông hoa gấm cõi trời Công
Nòi vốn Tiên Long giống Lạc Hồng
Tiếng dẫu Bắc Nam hai xứ khác
Người tuy trăm Họ một nguồn chung
Quanh năm bá thở vì cơm áo
Suốt buổi còng lưng bởi ruộng Cồng
Ðảng biến nước nghèo dân lạc hậu
Hỏi rằng trăm Họ oán thù không?"
Thơ Ðỗ Quảng

Back To Poems