TẾT TA

Tết đến mà sao chẳng một nhà
Cả nhà đoàn tụ hẳn vui ra
Cha thời cải tạo mau lên cụ
Mẹ phải lao công chóng tới bà
Còn nước cớ sao dân vọng quốc
Mất nhà nên gọi lũ vô gia
Ðầu Xuân sao kẻ Nam người Bắc
Trời hởi bao giờ đến Tết Ta???

Back To Poems