THƠ DIỄU FURLOUGH

Mới nghe những ngỡ sẽ fur-lough
Giờ cuối còn tin nghĩ đói khô***
Thằng bảo nên ngừng ngang mượn nợ
Đứa cho phải tiếp tục vay đô
Cộng Hòa nhất định là nhì thắt**
Dân Chủ chủ trương cứ nhất vô*
Tổng Thống để tao trừ phí phạm
Dân đen mông chổng bái nam mô
HHC, 4/8/2011

* no change *** no pay
** no spending, no abortion

Back To Poems