TỰ DO -- ẤM NO -- DÂN CHỦ

Tôi không hay làm thơ
Chỉ thường viết vu vơ
Thương người thân bên ấy
Ðã hai mươi năm mấy
Vẫn chưa có Tự Do

Tôi không sống bê tha
Nhưng đôi lúc la cà
Ðể mà quên chuyện nước
Ðiều toàn dân ao ước
Là cuộc sống Ấm No

Tôi chưa ở nhà lao
Nên chẳng hiểu chút nào
Ðời sống mất tự do
Cái bụng không lúc no
Làm sao đòi Dân Chủ

Nếu ba thứ này đủ
Là trường cữu Việt Nam !!!

Back To Poems