TOÁN COLOR GUARDS

Quý vị thật tề chỉnh dọc ngang
Trẻ già xen kẻ giữ hai hàng
Đi ngay từng cặp chào mừng khách
Đứng thẳng mỗi đôi tiển biệt quan
Áo mão đỏ màu thêm rực rỡ
Cân đai đen trắng nổi nghiêm trang
Chi Đoàn Hiệp Sĩ đồng lòng phục
Cả Toán Co-lor quyết sẵn sàng
HHC, 3/20/2011

Back To Poems