TRƯỜNG 60 NĂM QUA

Đầu hỏi giữa chào cuối tớ tao
Bảng tên đồng phục kết liên vào
Sáu Mươi năm đợi còn trông: khỏe!
Vạn chục tháng chờ hiện thấy: sao?
Này chú hậu sinh xuất lớp mấy
Kìa anh niên trưởng tốt năm nào
Cô thầy bè bạn bồi hồi tưởng
Kỷ niệm trường xưa thương tiếc bao
HHC, 7/28/2014

Back To Poems