NOEL XƯA

Năm xưa có đến Ba Vua
Ðến nơi chầu chúa, đánh thua quân tà
Ngày nay mười sáu mạng ta
Lẻ đâu thua kém bọn ma vô thần???

Ngày xưa Chúa thật giáng trần
Có Thiên thần xướng thật gần bên Hang ( Bê Lem )
Chúa nay lại đến dương gian
Chúng tôi cũng hát dù đang bị tù

HHC, 12/94

Back To Poems