NGU SI

Ở đời không thiếu kẻ ngu si
Lắm đứa chẳng ra cái giống gì
Cờ đỏ bao nơi đà lệ đẳm
Cáo chồn mấy lượt vẫn cười khì
Ðại đồng bóp cổ người thuê lại
Cải cách bừa đầu đứa chủ đi
Ðã biết sao còn theo hại nước
Chết đi khỏi khổ lụy dân mi

Back To Poems