MỪNG LỄ TUYÊN THỆ

Hiệp sĩ làm chi thật rộn ràng
Chi đoàn nhộn nhịp thánh ca vang
Bạn quen vồn vả người thân cận
Khách lạ xôn xao kẻ ngở ngàng
Ban hậu cần sau trình thực phẩm
Ban nghi lễ trước diển nghi trang
Cha con nghiêm lặng trong giờ hội
Chủ khách cầu kinh trước lễ đàn
HHC, 11/19/10

Back To Poems