MỪNG LỄ HIỆP SĨ ĐOÀN

Tín hữu họp nhau trong thánh đường
Kẻ ngồi người đứng thật thân thương
Tam Tòng* cha thức đoàn chiên lạc
Tứ Đức** con thi hiệp hổ tương
Một dạ tề gia như hiệp sĩ
Muôn lòng ái quốc tựa minh vương
Đệ huynh hiệp nhất Quốc cùng Giáo
Bác ái yêu thương hướng một phương
HHC, 7/18/10

*Hiệp Sĩ Đoàn - Giáo Xứ - Giáo Hội
**Bác Ái - Hiệp Nhất - Huynh Đệ - Ái Quốc

Back To Poems