MỪNG DUYÊN MỚI

Ngoảnh lại chao ôi đã nữa đời
Nữa phần còn lại gắng lên chơi
Xưa thời xuất giá bao người tiển
Hiện lại sang sông lắm kẻ mời
Chén đó ly đây say phúc đổi
Người quen kẻ lạ chúc duyên dời
Thuyền nay đổ bến xa quê cũ
Bến mới đò hoa đẹp mộng rời

Chúc Lâm-Thành trăm năm hạnh phúc!!!
9/25/98

Back To Poems