LA SAN NÉT

La nét giờ đây rộn tiếng cười
Nhiều người thơ lắm nhộn và tươi
Thuở ra lập nét thơ (poem) dăm cái
Giờ biến thành nơi điện (email) ngập trời
Lúc rảnh anh vào bày cuộc đấu
Khi cần chị ghé triệt trò chơi
Còn La San nét còn liên lạc
Có điện thơ thông báo mọi người !!!

Note: La San nét còn gọi là làng Xì Trum

Back To Poems