LA SAN

Bạn ơi còn nhớ La San
Trường xưa thầy cũ nhớ càng thắm thay
La San nét nối vòng tay
Thắt tình thân hữu, dựng xây lại trường
Bạn hiền muốn rõ tỏ tường
Sài Gòn phố cũ. Com đường về quê

Note: Xin liên lạc về lasan@saigon.com
Nay đổi là lasanvn@yahoogroups.com
Hay trang La San ở http://www.lasan.org

Back To Poems