KHÓA HỌC THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

KHÓA huấn luyện trai trẻ muộn màng
HỌC sinh từng cặp vẫn yêu đang
THĂNG lên nên bảo tình muôn lối
TIẾN tiếp lại cho nghĩa một đàng
HÔN sự định rằng đừng đổi gánh
NHÂN tình quyết tỏ chớ sang ngang
GIA cang ổn định nhờ dồi luyện
ĐÌNH đạo an khang biết mở mang
HHC, 8/5/2014

Back To Poems