HỌC LÀM THƠ

Tơ mơ cũng muốn học làm thơ
Viết chẳng ra chi chỉ dật dờ
Nhị tứ lục từ âm giữ ý *
Nhất tam ngũ ngữ Luật cho vờ *
Cả Vần với Ðối không sai trật
Rồi VậnNiêm phải hợp rơ
Thơ đọc bổng trầm như hát Nhạc
Như vầy cho thạo biết bao giờ???

* Phỏng theo luật thơ Thất Ngôn Bát Cú
"nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh"

Back To Poems