GIÁC HƠI, CHỚ GIÁC CHƠI

Nào lửa cồn ly sẳn giác chơi
Đồ bày la liệt, thật như mời
Cha ông truyền nghệ học chưa thấu
Con cháu nối nghề hành nữa vơi
Đau mệt bày lưng lên hút khói
nhức rêm vạch ngực xuống khà hơi
Lửa cồn ly tách không minh bạch
Bị phỏng biết ngay. Chớ réo trời!
HHC, 9/6/2013

Back To Poems