GIAN HÙNG

Cũng lợi cũng danh cũng khật khùng
Hồ-Tào thích khoác lác khiêm cung
Tào Tàu vạch đất chia Ba thục
Hồ Việt phân ranh lấy Bắc vùng
Hồ hiện trừ dân khi bất dụng
Tào xưa khử tướng lúc không dùng
Hai thời hai gã mẫu hiền chúa
Một loại một tên gian ác hùng

Back To Poems