GIẢI BÓNG BÀN ĐÔI

Ta rũ hẹn nhau đến tập sơ
Nhưng rồi sẵn luyện cho ăn rơ
Từng đôi công tiến cho nhuần bước
Mỗi cặp thủ lui tránh lộn bờ
Tớ bảo lở thua phải đẹp bóng
Anh rằng may thắng nhờ hay cơ
Bóng bàn giáo xứ nhân ngày lễ
Bằng hữu ra chiêu hiệp sĩ chờ
HHC, 4/5/2011

Back To Poems