DÂN OAN

Chúng bảo rằng nay thay đổi rồi
Đổi đời Đoàn tiến mạnh hơn thôi
Thông tin chỉ đọc từ vài bác
Phát biểu phải dò ở nhóm "tôi"**
Quý chú rõ ràng đừng biểu miệng
Các anh minh bạch chớ trề môi
Chúng đe chúng dọa như vô sản
Dân oán dân than thở. Chúa ơi
** nhóm tự kiêu hách dịch

HHC, 1/15/2016

Back To Poems