DIỄU DỞ

Tết đến nhà ai rước ảnh thờ
Nhưng sao lại đón thứ ba vơ
Trần Truồng khoe củ ôi ôi Bác
Nguyễn Thị nhá trôn vẫy vẫy Cờ
Lúc thúc Trần dang chân vái tới
Lom khom Nguyễn bạnh cẳng nâng chờ
Cúng Xuân sao lại như vầy nhỉ
Diễu dở người xem biết dật dờ

Back To Poems