ĐỘI BÓNG TRƯỜNG

Chúng nó nhồi banh thật quá hay
Lợi Bình Vinh Kiệt Minh chơi, thay
Trí Phương ở giữa dành banh thảy
Kỳ Thạnh hai bên bắn rổ ngay
Công thắng Khải Minh (1) lừng lẫy đội
Thủ hòa Không-Hải (2) nổi danh thầy
Năm xưa Phố Biển tuần Sinh Hoạt (3)
Bóng rổ, Bá Ninh nhất giải này!!!
HHC, 7/2007

(1) Trường Tàu (2) Quân Đội
(3) Tuần lễ Sinh Hoạt Học Đường ở Nha Trang đầu thập niên 1970

Back To Poems