ĐỐI CHA KHUYÊN KHEN VỢ

Chỉ tưởng làm răng để "bợ" bà
Tuy rằng không nổi cũng ha ha
Bà mua đồ hiệu điếc tai nổ
Tớ sắm thứ xoàng mõi miệng la
Đến lễ cặp bà xao lãng nước
Qua tuần mình tớ đảm đương nhà
Đã vầy Cha Thích khuyên khen vợ
Hãi nổi da gà rống cổ ca
HHC

CHA KHUYÊN KHEN VỢ

Không mất tiền mua, cứ nịnh bà
Đồng chồng đồng vợ, cười "ha ha ..."
Bỉu môi, bà bảo, "Đồ ba xạo!"
Vễnh tai, ông phán, "Thứ hay la"
Cả ngày chàng thiếp vui như tết
Suốt năm con cháu chật cả nhà
Quý huynh nhớ nhá lời Cố Thích
"Phu khuân" vai đóng, mợ khỏi ca
Huyền Đan, 7/2/2011

Back To Poems