CHẾT

Chết nhục chết đi đở nhọc trời
Chết rồi sấm sét vẫn chưa vơi
Chết vì quỷ quyệt không người khóc
Chết tại gian manh lắm kẻ cười
Chết vẫn tham quyền tham đổi thế
Chết còn cố vị cố thay đời
Chết trông giống chó đừng loan báo
Chết nhục chết đi đở nhọc trời
HHC, 7/17/2014

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
SK Trần Quang Phong

Back To Poems