LA SAN BÁ NINH

Ai từng xuất xứ Bá Ninh
Ai từng chung hưởng thân tình La San
Về đây huynh đệ chung đàng
Về đây góp lại dựng trang web Trường
Bạn hiền muốn rõ tỏ tường
Nha Trang phố biển. Com đường về quê

Note: Xin liên lạc về lasanbaninh@yahoogroups.com
Hay trang La San Bá Ninh ở http://lasanbaninh.org

Back To Poems